inBliss

Toimitusehdot

1. Soveltaminen

Näitä toimitusehtoja sovelletaan inBliss Oy:n (myöh. inBliss) ja asiakkaan (myöh. Asiakas) väliseen tuotteiden, kokonaisratkaisujen, konsultointisuunnitelmien sekä palvelujen (myöh. Toimitus) kauppaan, elleivät osapuolet kirjallisesti ole toisin sopineet. inBliss ei hyväksy ilman sopimista  Asiakkaiden tai kolmansien osapuolien yleisiä ehtoja, jotka ovat ristiriitaisia tai poikkeavat näistä toimitusehdoista. Tämä koskee myös tilanteita joissa inBliss ei ole erikseen moittinut kyseisiä Asiakkaan yleisiä ehtoja tai joissa inBliss toimittaa toimituksen ilman varaumia tai ilman viittausta näihin toimitusehtoihin. Näistä toimitusehdoista poiketaan ainoastaan, mikäli siitä kirjallisesti molemmin puolin erikseen sovitaan.

2. inBlissin Toimitus, tuotteet ja palvelut

inBliss tuottaa, jälleenmyy ja integroi digitaalisen sisustamisen, tila- ja vierailijahallinnan, opastamisen sekä infonäyttöjärjestelmien  kokonaisratkaisuja sekä tuotteita ja palveluita, kuten informaatio-, opastus-, tilanvaraus-, vierailijahallinta- ja videosoitto-ohjelmistoja, mobiiliapplikaatioita ja -laitteita, ammattinäyttöjä, yhtiön patentoimaa modulaarista inBliss Frame –kehysratkaisua, projektoreita ja äänentoistojärjestelmiä, korkealaatuisia UHD 4K –elokuvia ja -elokuvatuotantoa, kokonaisjärjestelmien asennusta sekä huoltoa ja ylläpitoa sekä toimittamiensa ratkaisujen konsultointia, suunnittelua ja koulutusta.

3. Asiakas

Asiakkaalla tarkoitetaan osapuolta, joka inBlissiltä saamansa kirjallisen tarjouksen perusteella antaa tälle toimeksiannon, tai jonka sähköpostilla tai puhelimitse tekemän tilauksen tai toimeksiannon inBliss muutoin on hyväksynyt. inBliss voi oman harkintansa mukaan
valita asiakkaansa tai asettaa asiakkuudelle ehtoja.

4. Toimituksen suunnittelu

inBliss vastaa Toimituksen kohteena olevan ratkaisun suunnittelusta ja toteutuksesta tarjouksessa esitetyn toimitussisällön mukaisesti. Asiakkaalle tarjottavassa ratkaisussa otetaan huomioon asiakkaan tarpeet ja näkemykset teknologian ja toiminnallisuuden asettamien ehtojen puitteissa. Asiakas sitoutuu antamaan suunnittelua varten tarvittavat tiedot, myös sellaiset, jotka se on hankkinut mahdollisilta kolmansilta konsultoivilta osapuolilta.

5. Tarjous

inBlissin tekemä tarjous määrittelee Toimituksen sisällön ja erityiset, näistä toimitusehdoista poikkeavat ehdot. Tarjouksessa määritellyt ehdot ovat ensisijaisia näihin ehtoihin. inBliss antaa kaikki toimitusta koskevat alustavat tiedot ja kustannusarviot sitoumuksetta,
ellei toisin ole mainittu. inBliss varaa oikeuden muuttaa tarjoussisältöä, mikäli tuotetarjonta tai –saatavuus muuttuu tai jos toisin ei ole sovittu.

6. Tarjouksen sitovuus

inBlissin tekemät tarjoukset eivät ole sitovia, ellei erikseen kirjallisesti toisin mainita. inBliss varaa oikeuden muuttaa tarjouksia tilauksen tarkentuessa ja tuotteiden tai palveluiden hintojen muuttuessa

7. Tilaussopimus

inBlissin ja asiakkaan välille syntyy tilaussopimus, kun asiakas on hyväksynyt inBlissin  tekemän kirjallisen tarjouksen tai kun asiakas on tehnyt inBlissille suoran tilauksen tai toimeksiannon suullisesti, kirjallisesti, sähköpostitse, Internet-sivujen kautta tai puhelimitse.

8. Toimitus

Tarjouksessa mainitut hinnat sisältävät mainitut tuotteet ja asennukset. Jos asennusaika oleellisesti kasvaa suunnitellusta ajasta muusta kuin inBlissin vastuulla olevasta syystä, esim. kohde ei ole ilmoitetussa ja asennukseen sopivassa kunnossa tai kohteen verkkoyhteys ei ole toimiva tai muu asennuksen kannalta oleellinen seikka muuttuu tai puuttuu, inBliss laskuttaa ja Asiakas maksaa ylimääräiset asennusajan kasvamisesta ja vaikeutumisesta syntyneet kustannukset toteutuneiden kulujen perusteella.
Toimitus- ja kuljetuskulut ja muut mahdolliset lisäkulut inBliss veloittaa erikseen toteutuneiden kulujen mukaisesti. Toimitus katsotaan hyväksytyksi, kun se on toimitettu asiakkaalle sähköpostissa (suunnitelma, konsultointi) tai asennettu asiakkaan määrittelemässä
paikassa.

9. Toimitusaika

inBliss toimittaa toimituksen sovittuna aikana. inBlissin ilmoittamat toimitusajat eivät ole sitovia, ellei tietystä toimitusajasta ole nimenomaisesti sovittu. Ellei toimitusajasta ole sovittu, inBliss toimittaa tilatun toimituksen välittömästi tai heti kun se on valmis tai saatavissa. inBliss ei vastaa kolmansista osapuolista, kuten laitetoimittajista, johtuvista viivästymistä
eikä korvaa niistä aiheutuneita mahdollisia kuluja.
Mikäli inBlissillä on erääntyneitä saatavia Asiakkaalta, inBlissillä on asiasta huomautettuaan oikeus pidättyä sovituista toimituksista, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu. Sovitun toimitusajan katsotaan tällöin vastaavasti siirtyneen eikä Asiakkaalla ole oikeutta esittää inBlissille mitään tästä viivästyksestä johtuvia vaatimuksia.

10. Toimituksen hinta

Asiakas maksaa Tilaussopimuksen ja/tai tarjouksen mukaisista ja/tai muuten erikseen sovituista kustannuksista.
inBlissin tarjoamat ja hinnoittelemat suunnittelu- ja asennuskustannukset on tehty toimituksesta saatujen tietojen perusteella parhaan arvion mukaan. Jos työmäärä oleellisesti kasvaa annettujen tietojen perusteella tehdystä arviosta, inBliss laskuttaa Asiakkaalta ja
Asiakas maksaa kasvaneet kustannukset toteutuneiden työmäärien tai lisääntyneiden laitteiden ja/tai tarvikkeiden perusteella. Toimituksen kohteena olevan ratkaisun suunnittelu veloitetaan Asiakkaalta toteutuneen työmäärän mukaan joko erillisenä hankintana tai osana kokonaisratkaisua.
inBliss pidättää oikeuden laskuttaa lisäksi toimeksiannon hoitamiseen liittyvät suoranaiset kulut, joita ovat muun muassa matka-, majoitus- ja päivärahakulut.

11. Huolto- ja ylläpitosopimus

inBliss tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden tehdä huolto- ja ylläpitosopimus, jonka avulla Asiakas saa hinnastossa määriteltyä perusmaksua vastaan edullisesti kuukausittain sovitun määrän huolto- ja ylläpitopalveluita. Sovitun määrän ylittäviltä osin Asiakas saa palvelut alennettuun, hinnastossa määriteltyyn sopimushintaan.
Mikäli Asiakkaalla ei ole inBlissin kanssa tehtyä huolto- ja ylläpitosopimusta sovelletaan hinnaston kertamaksuhintoja.

12. Maksuehdot ja laskutus

inBliss laskuttaa Toimituksen kustannukset sovittuna ajankohtana. Asiakas sitoutuu maksamaan laskut maksuajan puitteissa. Laskujen maksuaika on 14 pv netto, jollei kirjallisesti toisin sovita. Asiakas on velvollinen suorittamaan viivästyskorkoa viivästyneistä maksuista
voimassa olevan korkolain mukaisesti. Viivästyskorko laskutetaan erillisellä laskulla. Asiakas tietää, että inBliss voi luovuttaa saatavansa Asiakkaalta kolmansille osapuolille. Mikäli toimitukseen sisältyy leasing-hankinta, sen sopimus on Asiakkaan ja leasing-yhtiön välinen. Mikäli asiakas ei allekirjoita leasing-sopimusta ajallaan, on inBlissillä oikeus laskuttaa koko sen summa kertahankintakustannuksena suoraan Asiakkaalta, ja Asiakkaalla velvollisuus maksaa inBlissin lasku. 
Tilaussopimuksen synnyttyä inBliss laskuttaa välittömästi viisikymmentä (50) prosenttia tai vähintään kolmetuhatta (3 000) euroa ensimmäisenä eränä, ellei Tarjouksessa toisin mainita. Mikäli Tilaussopimus syntyy alle neljä (4) kk ennen Toimituksen ajankohtaa, inBliss
laskuttaa Asiakkaalta välittömästi kahdeksankymmentä (80) prosenttia Toimituksen kokonaisarvosta. Mikäli Tilauksen arvo on alle kolmetuhatta (3 000) euroa, inBliss laskuttaa Tilauksen Tilaussopimuksen synnyttyä kokonaan. inBlissillä on oikeus laskuttaa Asiakasta
Tilaussopimuksen mukaisista tai muutoin Asiakkaan kanssa kirjallisesti sovituista hankinnoista (kuten palvelut, laitteet ja ohjelmistot) välittömästi kulun syntyessä. inBliss laskuttaa Asiakkaalta tehdyt huolto- ja ylläpitotyöt joko Huolto- ja ylläpitosopimuksessa määritellyn edullisemman hinnan mukaisesti tai jos ei huolto- ja ylläpitosopimusta ole allekirjoitettu, voimassaolevan inBliss huoltohinnaston mukaisesti, alkaen 75 € / h laitteiden ja 90 € / h ohjelmiston huolto- ja ylläpitotöistä.
Mikäli Asiakas laiminlyö laitetoimitusten, järjestelmän tai huolto- ja ylläpitotyön laskutuksen, on inBlissillä oikeus lopettaa huolto- ja ylläpitopalvelu, mukaan lukien sulkea kohteen pilvipalvelu, kunnes kaikki laskut on maksettu. Lisäksi loppuasiakkaiden väärinkäsitysten välttämiseksi inBlissillä on oikeus antamansa kirjallisen varoituksen jälkeen julkaista kohteen näytöllä tilanteesta informoiva tiedoten, kuten ”Järjestelmä on pois käytöstä tilaajan laiminlyömien maksusuoritusten takia”.

13. Valuuttaehto

Lasku maksetaan ensisijaisesti euroina. Mikäli hinta perustuu ulkomaan valuuttaan ja kyseinen valuutta oleellisesti vahvistuu siihen nähden, mitä se oli Tarjouksessa, on inBlissillä oikeus ennen tuotteen toimitusta muuttaa tuotteen euromääräistä hintaa samassa suhteessa kuin kyseisen valuutan kurssi on muuttunut.

14. Vahingonkorvaus ja peruutukset

Asiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa tilausta Tilaussopimuksen jälkeen. inBlissillä on oikeus peruuttaa mainittu tilaussopimus tai siirtää toimitusaikaa, jos Toimitus muusta kuin inBlissin vastuulla olevasta syystä vaikeutuu tai peruuntuu, esim. asiakkaan verkkoyhteys ei
ole toimiva, kohteen remontti ei ole valmistunut ilmoitetussa aikataulussa tai sovittuun koulutukseen ei tule riittävästi osallistujia tms. inBliss ilmoittaa peruuntumisesta asiakkaalle välittömästi peruuntumisperusteen synnyttyä. inBlissillä ei ole velvoitetta maksaa asiakkaalle korvausta peruuttamisen johdosta.
Peruuttamisen tapahtuessa inBliss palauttaa asiakkaan maksamat maksut vähennettynä Toimitukseen liittyvillä jo syntyneillä kuluilla, jollaisiksi voidaan, luettelon kuitenkaan olematta täydellinen, lukea esimerkiksi Toimituksen suunnittelukustannukset, matka- ja majoitus-kustannukset, laite- ja alihankintakustannukset sekä inBlissin henkilökunnan tekemä työ. Lisäksi jätetään palauttamatta kymmenen (10) prosenttia peruutuksen kohteena olevasta kokonaissummasta peruutuskuluina.
Peruuttaminen ei vaikuta inBlissin ja asiakkaan välisiin sopimuksiin muista palveluista. Mikäli näiden tuottaminen kuitenkin käy mahdottomaksi Toimituksen peruuttamisen johdosta, on inBlissillä oikeus peruuttaa myös nämä muut palvelut vastaavin ehdoin.

15. Omistusoikeus, vaaranvastuu ja takuu

Kaupan kohteen omistusoikeus siirtyy Asiakkaalle, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. inBliss pidättää Toimituksen omistusoikeuden, kunnes koko kauppahinta on maksettu. Vaaranvastuu siirtyy Asiakkaalle, kun Toimitussisällön sisältämät laitteet ovat
asiakkaan tiloissa.
inBliss ei anna Toimitukselle takuita, ellei kirjallisesti toisin sovita. inBlissin toimittamilla laitteilla on valmistajan antama takuu, joka on yleensä kolme vuotta ja nostettavissa laitevalmistajan tarjoamalla lisähinnalla erikseen kirjallisesti sovittaessa viiteen vuoteen. inBliss
antaa tarvittaessa tarkempia tietoja valmistajan antamasta takuusta, takuuvaihto- ja/tai korvauspalveluista valmistajan puolesta. Yleensä valmistajan antama takuu ei sisällä vaurioita, jotka aiheutuvat onnettomuudesta, salamaniskusta tai muusta luonnontapahtumasta, normaalista kulumisesta, varomattomasta käytöstä tai virheellisestä hoidosta. Yleensä valmistaja myöntää takuun puitteissa korvatuille tai kunnostetuille tavaroille uuden takuun alkuperäisen takuuajan päättymiseen saakka.

16. Vakuuttaminen

Asiakas hankkii omalla kustannuksellaan vakuutuksen Tilauksen sisällölle. Asiakkaan tulee itse sopia vakuutusjärjestelyistä.

17. Muut vastuut

inBliss toteuttaa Tilauksen Tilaussopimuksen mukaisesti. inBliss ei vastaa kolmansien osapuolien Tuotteista tai Palveluista tai niihin liittyvistä kustannuksista, kuten laitevioista, kohteen IT-verkosta tai muiden osapuolien integraatiorajapinnoista tai niihin liittyvistä töistä, mikäli ei toisin kirjallisesti sovita. inBlissin vastuu rajoittuu aina ja kaikissa tapauksissa Asiakkaan 
sille suorittamiin maksuihin. inBliss ei missään olosuhteissa vastaa Asiakkaalle aiheutuneesta epäsuorasta tai välillisestä vahingosta. Vaatimukset inBlissiä kohtaan on esitettävä kuukauden kuluessa Toimituksen asentamisesta.

18. Sopimuksen siirtäminen

Asiakas ei saa siirtää Tilaussopimukseen liittyviä oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan toiselle ilman inBlissin kirjallista suostumusta.

19. Immateriaalioikeudet ja patentit

Asiakas ostaa lisenssin inBlissin toimittamiin ohjelmistoihin. Asiakas saa toimituksen tarkoittamassa laajuudessa rajoittamattoman käyttöoikeuden inBliss-elokuvasisältöön. inBliss-ohjelmistojen ja elokuvien immateriaalioikeudet kuuluvat inBlissille. Asiakas on velvollinen suorittamaan kohtuullisia ja järjestelmällisiä toimenpiteitä tarvittaessa estääkseen laittomien kopioiden valmistamisen inBlissin toimittamista ohjelmistoista ja elokuvista. inBliss omistaa teknologian peittävään inBliss Frame-kehysratkaisuunsa patentin numero 123438. Patentti on hyväksytty Suomessa ja USA:ssa.

20. Salassapito ja tietosuoja

Asiakas sitoutuu pitämään salassa kaupalliset tiedot, kuten inBlissin hinnat ja hintojen osatekijät sekä muut luottamuksellisiksi katsottavat tiedot, ja käyttämään salassa pidettäviä tietoja ainoastaan inBlissin kanssa tehdyn sopimuksen tarkoituksiin.
inBliss voi säilyttää tilauksiin, sopimuksiin ja asiakassuhteeseen liittyviä tietoja käsitelläkseen niitä ja siirtääkseen niitä kolmansille osapuolille (esim. rahoitusyhtiöt) siinä laajuudessa kuin sopimuksen täyttäminen edellyttää. Asiakas hyväksyy tietojensa luovutuksen kolmansille osapuolille siinä laajuudessa kuin se on tarpeen sopimuksen täyttämiseksi tai muun luovutuksen perustan muodostavan laillisen velvoitteen suorittamiseksi.
inBliss saa ottaa Asiakkaan kohteessa olevasta valmiista inBliss-toimituksesta valokuvia sekä julkaista niitä ja ratkaisujen  perusesittelyitä inBliss-toimituksesta oman esittelymateriaalinsa sekä internet-sivujensa kohde-esittelyissä. inBliss saa julkaista tilaajan logon esittelymateriaalinsa sekä internet-sivujensa referenssiesittelyssä.

21. Ylivoimainen este

inBliss ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, johon sillä ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa ja jota inBlissin ei voida kohtuudella edellyttää ottaneen huomioon Tarjousta ja Toimitussopimusta tehtäessä. Tällaiseksi ylivoimaisiksi esteiksi katsotaan esim. inBlissin alihankkijaa koskeva lakko. inBlissin on viipymättä ilmoitettava Asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä ja sen poistumisesta.

22. Erimielisyydet

Näihin toimitusehtoihin sekä Asiakkaan ja inBlissin väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Osapuolten väliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan keskinäisin neuvotteluin ja tarvittaessa käsittelemään Helsingin käräjäoikeudessa. inBliss pidättää oikeuden muuttaa tai tehdä lisäyksiä näihin yleisiin toimitusehtoihin milloin tahansa
fi